Kallelse och agenda – Extra årsmöte

Styrelsen i Torrekulla GK kallar till extra årsmöte

Datum & Tid: 2022-10-19 Kl. 18.00
Förening: Torrekulla golfklubb
Plats: Kulturhuset Möllan Göteborgsvägen 19 Mölndal
Anmälan: Deltagande och rösträtt kräver föranmälan med namn och golf-id som
skickas till conny.leksjo@gmail.com senast 2022-10-16
Mötets utlysning: Det extra årsmötet annonseras på klubbens
hemsida, på anslag i Torrekullas Klubbhus samt via epost till den adress som lämnats till
klubben.”
Kallade: Medlemmar i Torrekulla GK

Välkomna!

Styrelsen
Torrekulla GK

EXTRA ÅRSMÖTE TORREKULLA GK

 1. Mötet öppnas.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av röstlängd för mötet.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande ska justera
  mötesprotokollet.
 6. Presentation av nyttjanderätts avtal från Hills Golf AB och Kastimar AB (Sisjön)
 7. Besluta om att ge styrelsen i Torrekulla GK mandat att teckna avtal för att flytta
  verksamheten till den spelplats där verksamheten bäst kan bedrivas i enlighet med
  klubbens stadgar och förutsättningar.
 8. Mötet avslutas.