Kallelse och dagordning – Årsmöte


Medlemmarna i Torrekulla Golfklubb kallas härmed till ordinarie årsmöte enligt
nedanstående. OBS platsen!

Tidpunkt och plats: 2022-12-14, kl. 18:00, Folkets Hus Möllan, Göteborgsvägen 19
Mölndal

Denna kallelse skickas via e-post samt anslås på klubbens anslagstavla utanför
klubbhuset samt hemsidan. De handlingar som skall gås igenom på årsmötet kommer att finnas tillgängliga vid årsmötet samt att ett exemplar kommer att finnas på anslagstavlan utanför klubbhuset
senast en vecka innan mötet.

Anmälan senast 8/12 till conny.leksjo@gmail.com.

DAGORDNING

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall
  justera mötesprotokollet
 6. Prisutdelning
 7. Årsredovisning för verksamhetsåret 2022
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för verksamhetsoch räkenskapsåret 2022
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av resultat i
  enlighet med balansräkningen 2022
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 11. Styrelsens verksamhetsplan med budget för 2023.
  Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan och budget 2023
 12. Val av klubbens ordförande för en tid av ett år
 13. Val av övriga ledamöter:
  a. Övriga styrelseledamöter på valbara platser för en tid av två år
  b. Suppleanter i styrelsen för en tid av ett år
  c. Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år
  (I detta val får styrelsens ledamöter ej delta)
  d. Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall
  utses till ordförande
  e. Ombud till GDF-möten
 14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
  (senast fyra veckor innan årsmötet)
 15. Övriga frågor
 16. Mötets avslutande

  Mölndal 2022-11-08
  Styrelsen