Kallelse till årsmöte, Torrekulla GK

Medlemmarna i Torrekulla Golfklubb kallas härmed till ordinarie årsmöte enligt nedanstående. OBS platsen!

Tidpunkt och plats: 2023-12-11, kl. 18:00, Hills GK

Denna kallelse skickas via e-post samt anslås på klubbens anslagstavla inne i klubbhuset samt hemsidan. Kompletta årsmöteshandlingar hittar du via denna länk.

Anmälan senast 8/12 till info@torrekullagk.se

Dagordning:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall   justera mötesprotokollet
 6. Prisutdelning
 7. Årsredovisning för verksamhetsåret 2023
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för verksamhets-
  och räkenskapsåret 2023
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av resultat i
  enlighet med balansräkningen 2023
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 11. Styrelsens verksamhetsplan med budget för 2024.
  Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan och budget 2024
 12. Val av klubbens ordförande för en tid av ett år
 13. Val av övriga ledamöter:
  1. Övriga styrelseledamöter på valbara platser för en tid av två år 
  1. Suppleanter i styrelsen för en tid av ett år
  1. Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år
   (I detta val får styrelsens ledamöter ej delta)
  1. Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall
   utses till ordförande
  1. Ombud till GDF-möten
 14. Behandling av styrelsens proposition och i rätt tid inkomna motioner
  (senast fyra veckor innan årsmötet)
 15. Övriga frågor
 16. Mötets avslutande

Mölndal 2023-11-13

Styrelsen